fbpx

Lajm i mirë/ Një tjetër shtet njeh patentat shqiptare

Në mbledhjen e sotme të Këshillit të Ministrave u miratua marrëveshja, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Shqipërisë dhe Turqisë, për njohjen e ndërsjellët të lejeve të drejtimit dhe shkëmbimin e këtyre të fundit.

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 19, të ligjit nr.43/2016, “Për marrëveshjet ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë”, me propozimin e ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Miratimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës së Turqisë, për njohjen e ndërsjellë dhe shkëmbimin e lejeve të drejtimit, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.