fbpx

Lufta në Ukrainë/ Rusia paralajmëron Perëndimin: “Mos luani me zjarrin”

1342985.jpg

MOSCOW, RUSSIA - NOVEMBER 19, 2021: Russia's Deputy Foreign Minister Alexander Grushko attends a meeting between Ann Linde, OSCE Chairperson-in-Office and Sweden's Foreign Minister, and her Russian counterpart Sergei Lavrov at the Reception House. Russian Foreign Ministry/TASS Ðîññèÿ. Ìîñêâà. Çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà èíîñòðàííûõ äåë ÐÔ Àëåêñàíäð Ãðóøêî âî âðåìÿ âñòðå÷è ìèíèñòðà èíîñòðàííûõ äåë ÐÔ Ñåðãåÿ Ëàâðîâà è ïðåäñåäàòåëÿ ÎÁÑÅ, ìèíèñòðà èíîñòðàííûõ äåë Øâåöèè Àíí Ëèíäå â Äîìå ïðèåìîâ ÌÈÄ ÐÔ íà Ñïèðèäîíîâêå. Ïðåññ-ñëóæáà ÌÈÄ ÐÔ/ÒÀÑÑ

Pas një sërë kërcënimesh për liderët perëndimorë, Rusia ka paralajmëruar Perëndimin të mos ndërmarrë asnjë veprim kundër kundër enklavës ruse të Kaliningradit.

Enklava – e vendosur midis Polonisë dhe Lituanisë në Detin Baltik ka qenë historikisht pjesë e Polonisë, Prusisë dhe Gjermanisë derisa u pushtua nga Bashkimi Sovjetik në fund të Luftës së Dytë Botërore. Që atëherë ajo ka mbetur nën kontrollin rus.

“Unë shpresoj se Europa nuk do të lejojë asnjë lojë rreth Kaliningradit, pasi kjo do të ishte si të luaje me zjarrin,” tha zëvendësministri i Jashtëm rus Aleksandër Grushko.

Në shkurt, një deputet rus paralajmëroi se Polonia mund të planifikojë të rimarrë Kaliningradin pasi një gjeneral polak tha se forcat ruse po “pushtonin” zonën.

Advertisement
REKLAMO NE REALNEWS +355 69 33 33 303