fbpx

Pati kontakt me një të infektuar, ministri rus anulon vizitën në Ballkan

HELSINKI, FINLAND - MARCH 3, 2020: Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov during a press conference following a meeting with Finland's Foreign Minister Pekka Haavisto at the House of the Estates. Vitaly Belousov/POOL/TASS Ôèíëÿíäèÿ. Õåëüñèíêè. Ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë ÐÔ Ñåðãåé Ëàâðîâ âî âðåìÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèè ïî èòîãàì âñòðå÷è ñ ìèíèñòðîì èíîñòðàííûõ äåë Ôèíëÿíäèè Ïåêêîé Õààâèñòî â Äîìå ñîñëîâèé. Âèòàëèé Áåëîóñîâ/POOL/ÒÀÑÑ

Ministri i Jashtëm rus, Sergei Lavrov ka anuluar vizitën e tij në Ballkan, pasi ka qenë në kontakt me një person të infektuar me covid.

Ministria e Jashtme ruse ka thënë se diplomati 70-vjeçar “ndjehet mirë”, por është vetizoluar si masë parandaluese.

“Vizitat dhe takimet e planifikuara më herët janë shtyrë”, njoftoi po ashtu ministria.

Lavrov është kthyer nga Greqia më 26 tetor. Ai kishte planifikuar të vizitonte Bosnje-Hercegovinën dhe Serbinë më 28 dhe 29 tetor, respektivisht.